Achtergrondinformatie

  1. Home
  2. chevron_right
  3. Achtergrondinformatie

ACHTERGRONDINFORMATIE

Weten wat er leeft
Het museum bestaat in 2023 100 jaar! Het is sinds 1987 gevestigd in een voormalig weeshuis (rijksmonument) in Leeuwarden.
Het is een van de 5 middelgrote natuurmusea in Nederland, naast Naturalis.
Het museum beschikt over een collectie van ca. 350 duizend objecten waarvan 93 % geregistreerd is.
Het aantal bezoekers op jaarbasis (bij volledige opening, dus ex corona) bedraagt gemiddeld zo’n 50.000 bezoekers.
Net Natuurmuseum Fryslan heeft diverse prijzen gewonnen, waaronder Bank Giro Loterij Prijs 2012, ANWB Leukste Uitje van Fryslân 2016, Beste Kidsproof museum van Fryslân 2014 t/m 2021.
De vaste personele bezetting bedraagt rond de 14 fte. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers en stagiaires.
De jaarlijkse omzet bedraagt gemiddeld ruim € 1.400.000.
Primaire doelgroep: kinderen van 4 – 12 jaar, met hun (groot)ouders.
Ongeveer de helft van de bezoekers komt uit Fryslân.

Missie
Het Natuurmuseum Fryslân wil met zijn museale presentaties en activiteiten een breed publiek, maar vooral kinderen, op een aansprekende manier beleving en kennis bijbrengen over de natuur met de bedoeling bij te dragen aan een respectvolle opstelling ten opzichte van natuur en milieu.
Het museum wil daarnaast in nauwe samenwerking met andere organisaties, uitgroeien tot hét kennis- en informatiecentrum over natuur in de provincie Fryslân waarbij de rijke collecties van het museum een centrale rol spelen.

Organisatievorm
Het Natuurmuseum Fryslân is een zelfstandige stichting met de ANBI status.
Het gebouw waarin het museum is gehuisvest is eigendom van de Stichting Behoud Gebouw Fries Natuurhistorisch Museum.
De verwevenheid tussen beide stichtingen is in 2005 notarieel vastgelegd.
Sinds januari 2013 is er sprake van een Raad van Toezichtmodel. Tevens wordt de Governance Code Cultuur gevolgd.
De directeur-bestuurder neemt actief deel aan de RvT vergaderingen en bereidt deze samen met de voorzitter van de RvT voor.
De voorzitter, eventueel bijgestaan door een ander RvT-lid, voert minimaal een keer per jaar een functioneringsgesprek.

Beleidsplan
Het museum heeft een beleidsplan “weten wat er leeft!” 2021 -2024. Dit beleidsplan schetst de plannen en doelstellingen voor een periode van 4 jaar. Het beleidsplan loopt synchroon met het provinciale beleid “Nij Poadium” en is geaccordeerd door de provincie. De provincie levert tevens de grootste bijdrage aan de inkomsten van het museum uit publieke middelen.
Het beleidsplan is in 2021 door de staf van het museum verbijzonderd voor een aantal ambitieniveaus. Tevens is het organisatiemodel aangescherpt.
Van de directeur-bestuurder wordt in samenspraak met de staf een actieve focus op de uitvoering en eventuele aanscherping van het beleids- en ambitiedocument verwacht.
Het realiseren van gemiddeld 50.000 bezoeken per jaar en de daarbij behorende inkomsten is een belangrijke indicator voor het succes van het museum. Een actieve oriëntatie op ‘de markt’ is daarbij voorwaarde. In dit verband wordt ook regelmatig de ‘make or buy’ vraag gesteld; het is niet noodzakelijk om alles in eigen huis te ontwikkelen. In tegendeel. Soms kan een door anderen ontwikkelde productie meer kwaliteit brengen tegen lagere kosten. Coproducties met een geselecteerd aantal structurele samenwerkingspartners lijkt een ideaal model.
Daarnaast heeft de directeur-bestuurder ook een commerciële focus; het realiseren van neveninkomsten. Uit verhuur van ruimtes, het aanbieden van arrangementen, evenementen, de exploitatie van de winkel etc.

Menu